Hallitus 1.1.2024 alkaen


  • Sari Wuorinen, puheenjohtaja
  • Katja Oksava, varapuheenjohtaja ja sihteeri
  • Kirsi Kiiveri, tapahtumavastaava
  • Ulla Numminen, hallituksen jäsen
  • Matias Leino, talousvastaava
  • Pia Örnberg, viestintä- ja jäsenrekisterivastaava

Yhdistyksen säännöt


RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN EKONOMIT ry (26.03.2021)


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit ry ja sen kotipaikka on Riihimäen kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry:n jäsen.


2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä taloudellista ansioita. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia ja retkiä sekä harjoittamalla jäsenille tarkoitettua kurssi- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa varainkeräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan
asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Yhdistyksen jäsenet voivat keskinäistä yhteistoimintaa ja harrastuksiaan edistääkseen perustaa yhdistyksen alaisina toimivia rekisteröimättömiä kerhoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus vahvistaa.


3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi alemman tai ylemmän kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on suorittanut muun sellaisen tutkinnon, jonka Suomen Ekonomien hallitus on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi. 

Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka ovat suorittaneet kauppatieteellisiä yliopisto-opintoja (60 ECTS, opiskellen noin yhden vuoden opinnot tai enemmän), mikäli henkilö on suorittanut yliopistotutkinnon. 

Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka ovat saaneet oikeuden suorittaa kauppatieteellistä yliopistotutkintoa, mikäli henkilö on suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon. 

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa ja päämääriä. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kahta kolmasosaa
(2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erot yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitetta kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. 

Yhdistyslain 14 §:n mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun varsinaisille jäsenille. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 § YHDISTYKSEN HALLINTO

6.1. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään 6 muuta jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. 

Syyskokous valitsee seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle 2-vuotiskaudelle hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee saada vähintään puolet kokouksessa annetuista äänistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

Syyskokouksessa valitaan vuosittain hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. 

Eroava hallituksen jäsen voidaan valita välittömästi uudelleen hallituksen jäseneksi enintään kaksi kertaa. 

Mikäli joku hallituksen jäsen pyytää eroa tai on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhän, valitaan yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen uusi jäsen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Myös kaksi muuta hallituksen jäsentä voivat halutessaan pyytää puheenjohtajalta hallituksen kokousta koolle. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Hallituksen tehtävät:
- toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
- edustaa yhdistystä
- valita yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
- huolehtia vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä
- toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta
- laatia toimintakertomus kuluneelta tilikaudelta
- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi
- vahvistaa kerhojen säännöt sekä tukea ja valvoa niiden toimintaa
- tiedotus- ja sidosryhmäkontaktit

Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta.

6.2. Yhdistyksen toiminnantarkastajat

Syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan.

7 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee kultakin tilikaudelta olla valmiina seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös tulee välittömästi sen valmistumisen jälkeen antaa toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on annettu tarkastettavaksi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen on pidettävä ylimääräisiä kokouksia, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja yhdistyksen kotisivulla tai jäsenlehti-ilmoituksella vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. 


Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa
- esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
- esitetään toiminnantarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- käsitellään muut mahdolliset asiat ellei yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä vuosittain marras-joulukuun aikana.

Syyskokouksessa
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle
- vahvistetaan jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä puheenjohtaja 6 §:n edellyttämällä tavalla
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle
- käsitellään muut mahdolliset asiat ellei yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai muun hallituksen määräämän nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

10 § JÄSENTEN ÄÄNIOIKEUS

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla jäsenillä.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätöksissä, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muiden kohtien kuin 12 §:n muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. 

Sääntöjen muutos on annettava Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry:n hallitukselle tiedoksi.

12 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuminen edellyttää, että purkautumista kannattaa kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi viikkoa, vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry:lle tai mikäli mainittu yhdistys on purkautunut, kauppatieteellisen alan koulutusta tai tutkimusta edistävään tarkoitukseen purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.

13 § Muuten seurattakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.